Kërko

Politika dhe Privatësia

1. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

1.1. Kjo është politika e privatësisë për dyqanin online “Media Alert” (në vijim “Media Alert” ose “Dyqani Online”), e përpiluar në përputhje me legjislacionin Evropian (GDPR 2016/679) në fuqi dhe dispozitave të Ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, të vendimeve dhe udhëzimeve të Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Rregullores, të cilave kjo politikë e privatësisë i referohet shprehimisht dhe plotësisht.

1.2. Kontrolluesi i të dhënave personale të mbledhura nëpërmjet dyqanit online Media Alert, është shoqëria Global Resource Trading sh.p.k. me seli në Tiranë, Njësia Bashkiake nr 5, Rruga Ibrahim Rrugova, Kompleksi Green Park, Kulla 1, kati 6, ap. 24, NUIS: L52117145V,  e cila është pronari e dyqanit online Media Alert dhe shitës (në vijim “Kontrolluesi”).

1.3. Të dhënat personale të mbledhura nga Kontrolluesi, përpunohen në pajtim me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe legjislacionin Evropian (GDPR 2016/679).

1.4. Kontrolluesi bën kujdes të veçantë për të mbrojtur interesat e subjektit të të dhënave, dhe në veçanti të sigurojë që të dhënat personale të mbledhura, përpunohen në pajtim me ligjin; ato janë mbledhur për qëllime legjitime dhe se nuk i nënshtrohen një përpunimi të mëtejshëm, i cili nuk është në përputhje me këto qëllime; të dhënat e mbledhura janë relevante dhe adekuate në lidhje me qëllimet për të cilat ato përpunohen dhe ruhen në një formë që lejon identifikimin e subjekteve të të dhënave për një periudhë jo më të gjatë se sa është e nevojshme për të arritur qëllimin e përpunimit të tyre.

1.5. Të gjitha fjalët, frazat dhe akronimet që shfaqen në faqen e Media Alert dhe që fillojnë me shkronjë të madhe (për shembull. Shitësi, Dyqani online, Shërbimi elektronike) duhet të kuptohen në përputhje me përkufizimin përfshirë në Rregulloren e dyqanit online e disponueshme në faqen e dyqanit online Media Alert.

2. QËLLIMI DHE RANGU I MBLEDHJES SË TË DHËNAVE DHE MARRËSIT E TË DHËNAVE

2.1. Çdo herë, qëllimi, rangu dhe marrësit e të dhënave të përpunuara nga Kontrolluesi, përcaktohen nga veprimet e ndërmarra nga Klienti, subjekt i të dhënave, në dyqanin online Media Alert. Për shembull, në qoftë se Klienti gjatë kryerjes së porosisë zgjedh marrje personale dhe jo dorëzimin me korrier, të dhënat e tij personale do të përpunohen në mënyrë për të përfunduar dhe zbatuar Kontratën e Shitjes, por nuk do të jetë në dispozicion të transportuesit që realizon dërgesën në emër të Kontrolluesit.

2.2. Qëllimi i mundshëm i mbledhjes së të dhënave personale të Klientëve nga Kontrolluesi është:

2.2.1. Përfundimi dhe zbatimi i marrëveshjes së shitblerjes ose kontratë për ofrimin e shërbimeve elektronike (p.sh.. llogarive).

2.2.2. marketingu i drejtpërdrejtë i produkteve apo shërbimeve të Kontrolluesit.

2.3. Marrësit e mundshëm të të dhënave personale të Klientëve të dyqanit online janë:

2.3.1. Në rastin e Klientit, i cili përdor dyqanin online me metodën e dërgimit me postë ose korrier, Kontrolluesi vë në dispozicion të transportuesit të zgjedhur ose ndërmjetësit që realizon dërgesat në emër të Kontrolluesit, të dhënat personale të mbledhura të Klientit.

2.3.2. Në rastin e Klientit, i cili përdor dyqanin online me mënyrën e pagesës elektronike apo kartë krediti, Kontrolluesi ofron të dhënat personale të mbledhura të Klientit, një subjekti të zgjedhur që realizon këto pagesa në dyqanin online Media Alert.

2.4. Kontrolluesi mund të procesojë të dhënat personale të Klientëve që përdorin dyqanin online si në vijim : emrin dhe mbiemrin; adresë e-mail; numrin e telefonit; Adresa e dorëzimit (rruga, numri i shtëpisë, numri i banesës, kodi postar, qyteti, shteti), adresa e qëndrimit / biznesi /(nëse është e ndryshme nga adresa e dorëzimit). Në rastin e Klientëve të cilët nuk janë konsumatorë, Kontrolluesi mund të procesoje edhe emrin e kompanisë dhe numrin e identifikimit tatimor (NIPT) të Klientit.

2.5. Vënia në dispozicion e të dhënave personale të referuara në paragrafin e mësipërm mund të jetë e nevojshme për përfundimin dhe zbatimin e marrëveshjes së shitblerjes ose kontratë për ofrimin e shërbimeve elektronike në dyqanin online Media Alert. Çdo herë, identifikimi i të dhënave të nevojshme për të lidhur kontratën tregohet më parë në faqen e  dyqanit online Media Alert dhe në Rregulloren e  Media Alert.

3. COOKIES DHE TË DHËNAT OPERACIONALE

3.1. Cookies janë informacione të vogla teksti në formën e file-ve teksti të dërguara nga një server dhe të ruajtura në anën e vizitorit të dyqanit online e (p.sh. në harddiskun e kompjuterit, laptop, ose në kartën e kujtesës smartphone. Në varësi të pajisjes që përdoret për të vizituar dyqanin tonë online). Informacione të hollësishme mbi Cookies, si dhe historia e formimit të tyre mund të gjenden, ndër të tjera, këtu: https://en.wkipedia.org/wiki/HTTP_cookie

3.2. Kontrolluesi mund të procesojë të dhënat që përmbahen në file-t Cookies gjatë përdorimit nga vizitorët të dyqanit online për qëllimet e mëposhtme:

3.2.1. identifikimin e Klientëve si të regjistruar në dyqan online dhe tregimin se janë të loguar;

3.2.2. kujtimin e produkteve të shtuara në shportë me qëllim kryerjen e porosisë;

3.2.3. kujtimin e të dhënave nga Formularet e porosive të plotësuar, anketat ose të dhënat e logimit në dyqan;

3.2.4. Përshtatjen e përmbajtjes së faqes së dyqanit online për preferencat individuale të Klientit (p.sh. nga ngjyra, madhësia e shkronjave, etj.) dhe optimizimi i përdorimit të faqeve të dyqanit online;

3.2.5. Mbajtja e statistikave anonime që paraqesin mënyrën e përdorimit të dyqanit online.

3.3 Normalisht, shumica e shfletuesve të internetit në dispozicion në treg në mënyrë implicite pranon ruajtjen e cookie-ve. Gjithkush ka mundësi për të përcaktuar kushtet për përdorimin e cookies duke vendosur vet shfletuesin tuaj. Kjo do të thotë që ju shembull mund të reduktoni pjesërisht (p.sh. përkohësisht) ose çaktivizoni plotësisht mundësisnë për të ruajtur cookies - në rastin e fundit, megjithatë, ajo mund të ndikojë në funksionalitetin e dyqanit online (për shembull, pamundësia për të kaluar porosinë nëpërmjet formularit të porosisë nga moskujtimi i produkteve në shportë gjatë hapave në vazhdim të kryerjes së porosisë).

3.4. Parametrat e shfletuesit e internetit në lidhje me cookie-t janë të rëndësishme nga pikëpamja e pëlqimit për përdorimin e cookies nga dyqani online - në përputhje me ligjet, pëlqimi i tillë mund të shprehet nëpërmjet parametrave të shfletuesit. Në mungesë të pëlqimit të tillë duhet ndryshuar parametrat e shfletuesit në lidhje me cookies.

3.5. Kontrolluesi gjithashtu përpunon të dhëna anonime operative në lidhje me përdorimin e dyqanit online (të ashtuquajtur log-et - adresa IP, domain) për të gjeneruar statistika për të ndihmuar në administrimin e dyqanit online. Këto të dhëna janë anonime dhe agregate, dmth nuk përmbajnë identifikimin e karakteristikave të vizitorëve në dyqanin tonë. Log-et nuk u zbulohen palëve të treta.

4. E DREJTA E KONTROLLIT, AKSESIT TEK PËRMBAJTJA E TË DHËNAVE PERSONALE DHE KORRIGJIMIT TË TYRE

4.1. Subjekti i të dhënave ka të drejtë për të hyrë në të dhënat e tij personale dhe të korrigjojë ato.

4.2. Subjekti i të dhënave ka të drejtë të kontrollojë përpunimin e të dhënave në lidhje me atë të përfshira në grupin e të dhënave të Kontrolluesi, dhe në veçanti të drejtën për të kërkuar për të plotësuar, përditësimin, ose të dhëna të sakta personale, pezullimin e përkohshëm ose të përhershëm të përpunimit të tyre ose të largimit në qoftë se ata nuk janë të plota, të vjetëruar, pasakta ose të mbledhura në kundërshtim me ligjin ose nuk janë më të nevojshme për qëllimin për të cilin janë grumbulluar.

4.3. Nëse subjekti i të dhënave është dakord me përpunimin e të dhënave për marketing të drejtpërdrejtë të produkteve apo shërbimeve të Kontrolluesit, ai mund të japë pëlqimin e tij dhe eventualisht ta revokojë në çdo kohë.

4.4.  Subjekti i të dhënave mund të përditësojnë të dhënat e tij  personale në çdo kohë dhe të ndryshojë preferencat e marketingut, duke kontaktuar Përgjegjësin e Të Dhënave Personale, i cili është përgjegjës për mbrojtjen e informacionit, [---].

4.4. Nëse Kontrolluesi synon të përpunojë ose përpunon të dhënat e subjektit të të dhënave (klienti dhe/ose vizitorë të dyqanit online) për marketing të drejtpërdrejtë të produkteve të veta ose shërbimeve, personi, të cilit i përkasin të dhënat ka të drejtë të (1) paraqesë kërkesë me shkrim që të ndalohet përpunimi i të dhënave dhe (2) kundërshtojë përpunimin e të dhënave të tij.

4.5. Për ushtrimin e të drejtave të përmendura më lart subjekti i të dhënave mund të dërgojë kërkesë me shkrim ose e-mail Kontrolluesit të përcaktuar në fillim të kësaj politike privatësie.

5. DISPOZITA TË FUNDIT

5.1. Dyqani online Media Alert, mund të përmbajë lidhje me faqet e tjera të internetit. Kontrolluesi kërkon që pas kalimit në faqën tjetër, të njiheni me politikën e privatësisë. Kjo politikë privatësie vlen vetëm për këtë dyqan online Media Alert.

5.2. Kontrolluesi përdor masa teknike dhe organizative për të siguruar mbrojtjen e të dhënave personale të përpunuara përkatëse për rreziqet dhe kategorisë së të dhënave e mbrojtur, dhe në veçanti i mbron të dhënat ndaj zbulimit të paautorizuar të tyre, marrjen e kontrollit nga personi i paautorizuar, përpunimin me shkeljen e rregulloreve ekzistuese të ndryshojë, humbje, dëmtim ose shkatërrim.

5.3. Kontrolluesi  ofron masa teknike e mëposhtme për të parandaluar marrjen dhe modifikimin nga persona të paautorizuar të dhëna personale transmetohet në mënyrë elektronike:

5.3.1. Sigurimi i një grup të të dhënave ndaj aksesit të paautorizuar.

5.3.2. Qasja në llogarinë vetëm pas dhënies së emrit të përdoruesit individual dhe fjalëkalimin.

5.4     Në bazë të Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (EU 2016/697) dhe legjislacionit shqiptar në fuqi personi i kontaktit i Kontrolluesit të të dhënave është [--] .

5.5     Nëse subjektet e të dhënave dëshirojnë të kenë akses në ose një kopje të të dhënave personale që Kontrolluesi mban, të kërkojë një korrigjim, ose të bëjë ndonjë pyetje në lidhje me mënyrën se si mund ta përdoren ata ose për të bërë një ankesë, ato duhet të kontaktojnë Personin e kontaktit të kontrolluesit së të Dhënave në adresën e treguar më sipër.

5.6     Gjithashtu, çdo palë e interesuar ka të drejtë të paraqesë një ankim tek Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (), nëse konsideron se të drejtat e njohura me Ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale” janë shkelur si pasojë e përpunimit të të dhënave personale nga Kontrolluesi.

5.7     Ndryshimet në politikën e privatësisë:

Nëse Kontrolluesi do të duhet të ndryshojë politikën e privatësisë, ai do të postojë ndryshimet në faqen e dyqanit online Media Alert. Kur ndryshimet janë të rëndësishme, Kontrolluesi mund të zgjedhi që t'i dërgojë me email tek të gjithë përdoruesit e regjistruar me detaje të reja. Aty ku kërkohet me ligj, do të marrë pëlqimin e subjekteve të të dhënave për të bërë këto ndryshime.

Filters
Sort
display